INDUSTRY

ויזות עבודה

לתעשייה

ויזות לתעשייה

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 4110 מיום 12.8.18 צפוי לפרסם משרד העבודה את הנוהל המסדיר את הגשת הבקשות לעובדים על שמם של התעשיינים השונים חברת אביבים יוניברס בע”מ התקשרה עם תעשיינים רבים וגדולים במשק ובהתאם אחראית על טיפול והסדרת ההיתרים לעובדים וכן לשירות קליטה ומגורים לעובדים עם הגעתם לישראל.

חברת אביבים מקנה שירותי אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה לעובדים מיומנים ואיכותיים מכל רחבי העולם.

יתרונות

ליווי אישי

ליווי צמוד ואישי בכל שלבי ההליך מרגע קליטת

העובדים בארץ ועד עזיבתם באמצעות יצירת

מעטפת שירותי קלט כוללת

קליטת העובדים

חוסכים זמן יקר בקליטת העובדים וכל הלוגיסטיקה הכרוכה בכך

טיפול וקבלת אישור היתר

איסוף ועריכת מסמכים אשר דרושים לטיפול בהליך קבלת ההיתר מול הרשויות השונות בארץ ובחו"ל והכל תוך ליווי צמוד

אוזן קשבת בכל התהליך

מענה שוטף ומידי בנושאים הנוגעים לסטטוס העובדים

איך התהליך עובד?

אפיון ההיתר

לצרכים שלכם

טיפול וקבלת

אישור להיתר

קליטת

העובדים בישראל

מענה לנושאים

שוטפים ושאלות

בין לקוחותינו

השירותים שלנו

נגישות